ประกาศจังหวัดพิษณุโลก

วัสดุการเกษตรสำหรับฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขและส่งเสริมระบบบริการสุขภาพและนวัตกรรมารบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในยุควิถีใหม่กิจกรรม “สมุนไพรไทย” พัฒนา “อาชีพ ” สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial