218348946_5838834762856699_1533482874907333168_n
แบนเนอร์ พม.
Law2565
ITA2565
Thang_Rath_Promote_Banner
Promote_1300_65_03
SocialWelfareBanner_WEB
ProtectionChildApp
709995
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)


สถิติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนวังจันทน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

 055 259 565 , 055 246 827

 phitsanulok@m-society.go.th 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial