การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้าง
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่ 
O4 : ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
O5 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O6 : Q&A
 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
O07 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O08 : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายประจำปี
O09 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 การปฏิบัติงาน
O10 : คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O11 : คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O12 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O13 : E-Service
 การจัดซื้อจัดจ้าง
O14 : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O16 : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18: แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O19 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20 : ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O21 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O23 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O24 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นติดสินบน
O26 : ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จาการปฏิบัติหน้าที่
O27 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยจริยธรรม

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน
O31 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  แผนป้องกันการทุจริต
O32 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

O35 : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน