เข้าร่วมการอบรมและเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อความสำคัญของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับคนตาบอดภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณๆภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]