รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)

🌷สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

เปิดรับผู้สนใจสมัครฝึกอาชีพ

🔥🔥รอบพิเศษ!!!🔥🔥

👴🧓หลักสูตร “ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver)” 👴🧓

🏫🚶จำนวน10ท่าเท่านั้น! 🚶‍♂️🚶‍♀️

ฝึกอบรม ณ จังหวัดลำปาง

สนใจสมัครhttps://forms.gle/CqVh39uDpqf9KGUr6


Share: