พม.พิษณุโลก ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


Share: