พม.พิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการประเมินตนเองตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด


Share: