ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดพิษณุโดกตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก รอบที่ 2ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์


Share: