ผลการคัดเลือกและบัญชีสำรองผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิษณุโลก


Share: