ป ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่3/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: