คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน
1.คำขอปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนพิการ

2.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน.pdf

2.แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ.docx

3.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการนักสังคมสงเคราะห์

4.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการของอาสาสมัคร

5.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

6.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์

7.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

8.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ

9.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกบัตรประจำตัวคนพิการ

10.การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน

11.การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

14.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณี เด็กอยู่ในความอุปถัมถ์ของสถานสงเคราะห์

15.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีเด็กถูกทอดทิ้ง

 


Share:ระเบียบการให้ความช่วยเหลือ

ระเบียบการให้ความช่วยเหลือ

  • การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
  • การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
  • การสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวยากจน
  • การสงเคราะห์เด็กกองทุนคุ้มครองเด็ก
  • การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
  • การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจังหวัดพิษณุโลก

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial