การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITAข้อ11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


Share:การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITAข้อ30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

  1. ติดต่อด้วยตัวเอง : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) ชั้น 1 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  2. โทรศัพท์ 055 – 259565 , 055 – 246827
  3. สายด่วน พม. 1300
  4. ส่งจดหมาย ติดต่อเรา
  5. Facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial