📢 ประกาศ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม.

🗓 ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) ดังนี้

💰 เดือนตุลาคม 2565 | วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
💰 พฤศจิกายน 2565 | วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
💰 ธันวาคม 2565 | วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
💰 มกราคม 2566 | วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
💰 กุมภาพันธ์ 2566 | วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
💰 มีนาคม 2566 | วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
💰 เมษายน 2566 | วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
💰 พฤษภาคม 2566 | วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
💰 มิถุนายน 2566 | วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
💰 กรกฎาคม 2566 | วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
💰 สิงหาคม 2566 | วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
💰 กันยายน 2566 | วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

⚠️ หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง Facebook Fanpage โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : https://www.facebook.com/CSGProjectOfficial

📌 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

📱 โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
☎️ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
🔎 เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do


Share: