พม.พิษณุโลก Big Cleaning Day ร่วมทำความสะอาดภายในพื้นที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก


Share: