พม.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หัวข้อ ” How to ปั้น สร้างบุคลากรยุคใหม่ในโลกปกติใหม่ (New normal


Share: