พม.พิษณุโลก สนทนากลุ่มในการจัดทำแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง


Share: