พม.พิษณุโลก ลงพื้นที่จ่ายเงินสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้แก่เด็กและครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ รวมจำนวน 34 ครอบครัว จำนวนเด็ก 69 คน รวมเป็นเงิน 255,500 บาท


Share: