พม.พิษณุโลก ประชุมหารือการบูรณาการความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนำร่อง ๒o จังหวัด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]