พม.พิษณุโลกมอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

และเงินกู้ยืมประกอบอาชีพกรณีฉุเฉิน ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการรวม 50 รายเป็นเงิน 810,000.- บาท


Share: