จังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการ Kick off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนพิการ จำนวน 200 คน ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ Kick off การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนพิการ จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก โดยมี นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คนพิการทุกประเภท ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 ได้ โดยผ่านองค์กรเครือข่าย ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และองค์กรคนพิการแต่ละประเภท


Share: