ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ครอบครัวไทย ปี2564

รายงานสถานการณ์ทางสังคม2564-สนง.พมจ.พล.ดาวน์โหลด ...

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ “กลุ่มเปราะบาง”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ “กลุ่มเปราะบาง” ที่ได้รับผลกระทบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ โดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หรือ ติดต่อเบอร์ : 096-637-0225 ...