ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ “กลุ่มเปราะบาง”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ “กลุ่มเปราะบาง” ที่ได้รับผลกระทบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ โดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก หรือ ติดต่อเบอร์ : 096-637-0225


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]